Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (50)
 1. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 2. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
 3. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 4. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedilaPodrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom!Podrobnosti o prispevku
 8. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 9. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo.Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 16. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega.Podrobnosti o prispevku
 21. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 22. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 23. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 25. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave.Podrobnosti o prispevku
 26. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 27. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 28. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 29. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 30. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 35. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek.Podrobnosti o prispevku
 36. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ...Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko.Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju.Podrobnosti o prispevku
 41. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov.Podrobnosti o prispevku
 42. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek.Podrobnosti o prispevku
 43. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi.Podrobnosti o prispevku
 44. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne parePodrobnosti o prispevku
 45. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Kdo uporablja ...: Poveži pare.Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi.Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način.Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk.Podrobnosti o prispevku
 50. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku